BuddyBuddy

Privacyverklaring

Als Hart voor Handicap zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemene zin, vragen hebt hierover of contact wenst op te nemen, dan kan dit via onderstaande contactgegevens :

Hart voor Handicap
Zetel: Kantersteen 47, 1000 Brussel
e-mailadres: contact@hartvoorhandicap.be

 

Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

Je persoonsgegevens worden door Hart voor Handicap verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden:

 • Om u te kunnen informeren over en uitnodigen op activiteiten van Hart voor Handicap vzw
 • Het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen
 • Het versturen van vraag om steun aan Hart voor Handicap

Wij kunnen de volgende persoonsgegevens van je vragen, opslaan en verzamelen en verwerken voor de volgende doelstellingen:

 • Voor individuen: Voornaam, naam, email adres, geslacht, geboortejaar, gemeente
 • Voor organisaties: naam organisatie, voornaam en naam verantwoordelijke, email adres, postadres

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.

 

Verstrekking aan derden

De gegevens die je aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor :

 • Het verzorgen van een internetomgeving
 • Het verzorgen van IT-infrastructuur
 • Het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan verwerkers (andere partijen) dan diegene waarmee we een verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van je persoonsgegevens te waarborgen.

Verder zullen wij de verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven tenzij dit wettelijk verplicht en/of toegestaan is, zoals bv in het kader van en politioneel of gerechtelijk onderzoek.

Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien je ons hier toestemming voor geeft. Deze toestemming kan ten allen tijde ingetrokken worden, zonder dat dit afbreuk doetaan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking ervan. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU.

 

Bewaartermijn

Hart voor Handicap vzw bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt, dan wel op grond van wat wettelijk is vereist. Hart voor Handicap vzw verbindt zich ertoe de gegevens niet langer bij te houden dan 10 jaar

 

Beveiliging van de gegevens

Volgende passende technische en organisatorische maatregelen zijn genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking:

 • Alle personen die namens Hart voor Handicap vzw van je gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen
 • We pseudonimiseren en zorgen voor encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is
 • We maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten
 • We testen en evalueren regelmatige onze maatregelen
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens

 

Je rechten omtrent je gegevens

Je hebt recht op inzage, kopie, aanpassing of het wissen van de persoonsgegevens die wij ontvangen hebben. Via contact@hartvoorhandicap.be kan je ons hiervoor contacteren.

Tevens kan je bezwaar indienen tegen de verwerking van je persoonsgegevens (of een deel ervan) door ons of door één van onze verwerkers.

Ook heb je het recht om de verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of in jouw opdracht direct aan een andere partij. We kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan vermelde verzoeken.

 

Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van de persoonsgegevens dan vragen wij jou hierover direct contact met ons op te nemen.

Je hebt altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie. Dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.

 

Wijziging privacy statement

Hart voor Handicap vzw kan de privacyverklaring steeds wijzigen.

Een initiatief van

De GenereuzenDe Warmste Week

in samenwerking met

Katholieke Landelijke JeugdChiroFOS Open ScoutingJe beestigste jeugdbewegingKatholieke Studerende JeugdJeugd Rode Kruis VlaanderenScouts & Gidsen VlaanderenEvangelisch jeugdverbond